Hormonal jóga - obchodní podmínky

  • Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího programu „Projekty pro radost“(dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.hormonal-joga.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Projekty pro radost s.r.o., 

Chudenická 1059/30,Praha 10, 102 00

IČO: 040 98 684, Telefon: +420 737 259 119

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  • Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://hormonal-joga.cz.  Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://hormonal-joga.cz/?page_id=110.Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.hormonal-joga.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  • Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://hormonal-joga.cz/?page_id=110 najdete konečnou cenu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

  • Způsob a forma platby

Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s. r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

Bankovním převodem na korunový účet společnosti Projekty pro radost s.r.o.

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány spolu s přihlašovacími údaji do členské sekce, po uhrazení částky.

  • Odstoupení od smlouvy

Odstoupení je možno provést do 30 dnů od objednávky a to elektronickou formou na emailu: ivana@projektyproradost.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

  • Garance vrácení peněz do 30 dnů

Poskytujeme garanci vrácení peněz do 30 dnů. Pokud do 30 dnů po nákupu a obsolovování zjistitíte, že Vám kvalitou náš program nevyhovuje, vrátíme Vám peníze zpět na Váš účet. Postup je stejný jako u odstoupení od obejdnávky, tedy bude vystaven dobropis a poslany peníze zpět na účet do 30 dnů.

  • Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  • Souhlas s pořízením a použitím obrazových a zvukových záznamů

Se souhlasem obchodních podmínek, prohlašujete, že ve smyslu ust. § 12 odst. 1 občanského zákoníku souhlasíte s pořízením obrazových snímků vaší osoby, které si pořídí či nechá pořídit společnost Projekty pro radost s.r.o. pro použití pro potřeby referencí, průběhu aktivit pro mediální použítí na web, Facebook, do e-mail marketingu a do případných POS materialů. Je možné další využití pro ATL a BTL podporu k reklamní kampani a ke komerčním účelům, zejména pak s jejich uvedením v tiskových materiálech či jiných médiích vhodných k danému účelu propagace. Dále prohlašujete, že za toto pořízení a použití snímků, obrazových a zvukových záznamů, a fotografií vaší osoby, nebudete žádat žádný hornorář či jiné finanční vypořádání.

  • Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

  • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 5. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://hormonal-joga.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://hormonal-joga.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.